Karta

Vandring

Odensvi – Dalhem – Björndalen, Tjustleden etapp 7

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Den sjunde etappen av Tjustleden mellan Odensvi och Björndalen är cirka 20 km lång och går genom lövskogen från Kyrksjön.

Etappbeskrivning, från söder mot norr (Odensvi mot Björndalen).

Etapp 7 börjar vid skärmskyddet i nordvästra delen av Kyrksjön. Leden fortsätter genom den gamla lövskogen, lämnar sjön och kommer efter cirka 1 kilometer upp genom en betesmark för att korsa väg 135, mellan Gamleby och Kisa. Leden följer sedan gamla Kisavägen förbi en mindre fornborg. Denna är oröjd och utan markering. (Jämför nedan fornborg vid Larum!). Vid vägen till Klint kan avstickare (omarkerat) göras till Odensviholms slott.

Man kan skymta två toppiga gruskullar vid Kyrksjöns strand. Dessa, liksom Möckelkullen i slutet på etapp 6, är märkliga bildningar som avsattes under inlandsisens avsmältningsskede.

Efter cirka 3 kilometer passerar leden Tynns utlopp. Denna vackra sjö är cirka 10 kilometer lång, 1 kilometer bred och ligger mellan godsen Odensviholm och Tyllinge. Sjön är en gravsänka mellan två NV-SO-liga förkastningssprickor. Omgivande terräng är starkt kuperad med höjder på upp till 50 meter över sjöytan. Fågelfaunan hyser skogsfåglar såsom tjäder och orre och i sjöarna häckar storlom och sällsynt även fiskgjuse. Gädda och gös är de värdefullaste fiskarterna i sjön.

Efter några km längs Tynn går leden in i kuperad skogsmark. Från en trevlig utsiktspunkt skymtar en sista gång Tynn innan leden fortsätter på stigar och små skogsvägar till Holmsjön. Här har man gått halva etappen och här finns det nybyggda vindskyddet Ticka - som skapats av arkitektstudenter i samband med arkitektfestivalen Arknat 2023. Vindskyddet bjuder in till såväl övernattning som härligt bad från klippan.

På sköna, lättgångna skogsvägar fortsätter leden norrut. Lägg märke till den variationsrika, gamla ”bondeskogen”.

Vid torpruinen Karlstorp öppnar sig betade ängsmarker och leden går vidare på en gammal väg fram till Dalhems kyrkby. Dalhems nuvarande kyrka är byggd åren 1876–78 och är uppförd på exakt samma plats som den gamla. Den gamla kyrkan revs men dessförinnan, år 1875, utfördes ”fotografiska avbildningar av såväl kyrkans yttre jämte klockstapel, som av valvens konstruktion samt de viktigaste målningarna”. Den gamla kyrkogårdsmuren finns kvar liksom porthuset och en kyrkdörr med årtalet 1482 inskuret. Den nya kyrkan är ritad av I.W. Kajerdt.

Sjön Patt utgörs av en dödishåla. Ett mäktigt isblock inbäddades här i sand- och grussediment, då landisen avsmälte för cirka 11500 år sedan. Sjön hotades starkt av igenväxning i början av 1970-talet men hembygdsföreningen utförde en restaurering genom att vass- och flytbladsvegetationen avslogs och togs upp på land.

Nämndemansryggarna, cirka 1 kilometer norr om Patt, är ett intressant niplandskap i miniatyr. Enebäcken har eroderat en djup ravin genom ett dalfyllnadsplan av sandig mo. Därefter följer leden en mycket gammal väg som nu åter röjts fram genom bland annat stora hasselbestånd.

Leden går alldeles invid etappens andra fornborg och dit upp finns en stig röjd och markerad. Från denna vidsträckta fornborg har man en strålande utsikt både mot Dalhems kyrka och över den branta Larumsdalgången med sjön Stora Vrången. Norr om fornborgen ser man Larums kungsgård. De röda gamla stilfulla boningshusen till vänster och den nyare vita mangårdsbyggnaden på en kulle ”hvarifrån man helt behärskar utsikten öfver den långa dalen med sjö, flottled och omgifvande höjder, en utsikt som i skönhet söker sin like” (Ada Rydström 1914).

Vid Björndalen som är etappens slutmål, finner man en fin lövskogssluttning. I det gynnade sydläget trivs värmekrävande växter och där växer en ädellövskog med bland annat ask, lind och alm. Floran i lundvegetationen är mycket rik och består av murgröna, lungört, myskmadra med mera.

Text: Naturskyddsföreningen i Tjust

Fakta

Ledansvarig: Naturskyddsföreningen i Tjust tjust.naturskyddsforeningen.se/

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt: TC finns vid start och slut

I närheten