Karta

Vandring

Mörtfors - Getterum - Getgölen. Tjustleden etapp 1

Oskarshamn, Kalmar län

Kategori

  • Vandring

Tjustledens första etapp går mellan Mörtfors och Getgölen och tar sin början cirka 1 kilometer söder om Mörtfors. Etappen är ca 19 kilometer lång.

Etappbeskrivning, från söder till norr (Mörtfors till Getgölen).

Leden följer Stora Rammens strand. Vid Ram­nesund finner man den första torpruinen och ett mindre gravröse. Leden passerar stora flyttblock och tränger fram mellan branta bergsstup och sjön. Här växer jättegranar och furor och vegetationen är rik och omväxlande i det skyddade sydläget. Lind växer vid foten av ett utsiktsberg, med en strålande utsikt över omgivningarna. Där finns resterna efter en fornborg.

På många ställen efter etappen följer leden gamla körvägar som varit förbindelse- och skolvägar för torpen. Dessa ”kulturstigar” var kraftigt igenvuxna men har åter rensats upp. Där de gamla torpen legat passerar man igenvuxna och skogsplanterade åkrar. I tät granskog ligger nu de väl upplockade odlingsrösena. De flesta gamla torpen är helt borta, men ändå finner man kulturväxter som t.ex. syren, vintergröna (bl.a. Lindhult), oxlar, aplar, malvor och hamlade björkar (Perstorp) samt stormhatt och Kaukasiskt fetblad (Samsvik).

Området som leden passerar är mycket viltrikt och att t.ex. se älg är inte ovanligt. Korp ses ofta, fiskgjuse fiskar i sjöarna och storlommen ropar i sommarkvällen. Längs St. Rammens norra strand växer bland annat murgröna och pors. Svamp och bär finns rikligt under hösten.

Både vid Stora Ramm och Tällsjön finns flera lämpliga rastplatser med badklippor.

Getterums by är den största bysamlingen i Hjorteds socken. Byn har troligen varit bebodd sedan stenåldern, då den omges av talrika fornlämningar. Jordbruket är dock troligen av senare tid då det dåvarande sjösystemet torde ha täckt stora arealer. Dessa blev genom landhöjningen torrlagda, kunde först nyttjas som betesmarker och blev efter hand odlingsbara.

Byns namn kan antas härstamma från benämningen ”gete” eller ”geta” i bemärkelsen betesplats för husdjuren. Betet på sand och grusåsarna kunde ge innebyggarna behövligt ”geterum”. På Åsen finns en gammal marknadsplats som fortfarande används årligen.

I sin sydvästligaste sträckning genom byn, går leden på ”Sjögårdsvägen”, som är den gamla byvägen genom odlingsbygden.

Fakta

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt: TC finns vid start och slut

Information: På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder. https://tjust.naturskyddsforeningen.se/

I närheten