Karta

Vandring

Skogsslingan

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

På södra delen av Gränsö finns en 2,7 kilometer lång naturstig med skogen som tema. Start och mål är vid parkeringen vid Sandvik.

Längs stigen finns ett antal stationer och målet är att visa hur skogsbruk, naturvård och friluftsliv kan integreras.

Skogsslingan börjar i en blandskog med både barr- och lövträd. Där stigen viker av norrut från grusvägen, har vi gallrad skog till vänster och ett ogallrat område på höger sida. Meningen med detta är att visa hur gallrad respektive ogallrad skog utvecklas. Därefter kommer man till en sumpskog med fri utveckling.

Efter några hundra meter passeras ett gammalt kulturlandskap som planterats igen med gran på ett tidstypiskt sätt. Här finns en gammal husgrund och till vänster om stigen löper en gammal stenmur med rester av en gärdesgård på. Dessa kulturlämningar skall hållas fria från vegetation så att de framträder i landskapet.

Hällmarkstallskog är en av skärgårdens vanligaste naturtyper. Virkesproduktionen är mycket låg och lavarna på marken är känsliga för slitage. Hällmarker lämnas därför orörda. Mellan träden han man fina utblickar mot havet. Trädridån längs strandkanten utgör en viktig övergångszon mellan skogsmark och vatten.

Vid Skanviksvägen går man åt vänster och passerar ett område med tallskog som planterades 1975. Här skall röjning och gallring ske med erforderliga intervall. Vidare passeras ca 125 år gamla tallar. Dessa kommer att få åldras naturligt istället för att avverkas, s.k. evighetsträd. Här kommer på sikt ett välbehövligt tillskott av gammal död ved i skogen. För att självföryngringen skall komma till stånd krävs att marken är glest bevuxen av träd. Vid behov tas därför granen bort och eventuellt glesas tallarna ut.

Efter vägkorsningen finns en gammal åkermark. Med ”bärande” träd och buskar avses sådana som har bär eller frukt, ger värdefull vinterföda åt skogens många djur och fåglar. Här står en vildapel tillsammans med en sälg som också intar en särställning bland skogens träd p.g.a. sin tidiga blomning och därmed betydelse för bin och andra pollinerare på våren.

Längs stigen finns några gamla ihåliga ekar. I den bruna mulmen trivs många sällsynta insekter, och det är viktigt att trädet får stå solbelyst.

På berget ovanför sommarstugorna finns en bronsåldersgrav och i sluttningen ned mot badplatsen står 200-åriga tallar med sällsynta lavar. Området är en nyckelbiotop och får utvecklas fritt.

Fakta

Ledansvarig: Västerviks Kommun m fl

Övernattning: Nej

Sanitärt: WC

Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

Parkering

Stor parkering i anslutning till start/mål vid Sandvik.

I närheten